Chuyển hóa và truyền lửa cho nhân viên

Doanh nghiệp đề ra rất nhiều mục tiêu, nhưng mãi không đạt được. Công ty tổ chức nhiều hoạt động team building nhưng vẫn không tạo được chất keo đoàn kết, không khơi dậy được tinh thần làm việc của nhân viên. Vì đâu?