fbpx
"If you don’t feel any pain in your life, you are not growing"

     Trained and Graduated as an excellent Trainer from the best Institutes of Mind Sciences in the USA and Australia, La Ha Giang Thanh has 12 years of experience in the personal development field especially in Neuro Linguistic Programming (NLP). She has acquired several certificates in the Mind Sciences field such as NLP Master Trainer – Certified by NLP University, Timeline Therapist Hypnotherapist- Approved by Timeline Therapy Association, Hypno-Therapist – Approved by American Board of Hypno-Therapy, Advanced Generative Trance Coach by IAGC. She also has the support from many  of the Gurus in Mind Science and NLP Field.

     Được đào tạo và tốt nghiệp với tư cách là Trainer xuất sắc từ các Viện Khoa học Tâm trí hàng đầu của Mỹ và Úc, La Hạ Giang Thanh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bản thân đặc biệt là Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy (NLP). Cô đã đạt được một số chứng chỉ trong lĩnh vực Khoa học Tâm trí như NLP Master Trainer– Được chứng nhận bởi Đại học NLP, Nhà trị liệu dòng thời gian – Được phê duyệt bởi Hiệp hội trị liệu dòng thời gian, Nhà trị liệu thôi miên – Được phê duyệt bởi Hội đồng trị liệu thôi miên Hoa Kỳ, Huấn luyện viên Trance sáng tạo nâng cao bởi IAGC . Cô cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều Bậc thầy trong lĩnh vực Khoa học Tâm trí và NLP.

    La Ha Giang Thanh is a Therapeutic Coach pioneer in coming up with the language foundation and the NLP terms in Vietnamese.  She has directly healed hundreds of clients from children to old adults, from worker to company owner, about the health and business problems, physiology and psychology (stress, autism, ADHD, ADD), relationship problems, financial problems… to achieve sustainable success.

     La Hạ Giang Thanh là Huấn luyện viên trị liệu tiên phong trong việc đưa ra nền tảng ngôn ngữ và các thuật ngữ NLP bằng tiếng Việt. Cô đã trực tiếp chữa trị cho hàng trăm khách hàng từ trẻ em đến người lớn, từ nhân viên đến chủ doanh nghiệp về các vấn đề sức khỏe và kinh doanh, tâm sinh lý (stress, tự kỷ, ADHD, ADD), các vấn đề về mối quan hệ, vấn đề tài chính… để đạt được thành công bền vững.

    She used the psychological language and therapeutic communication techniques to the Unconscious Mind, which helps a person to take actions and transform. She was the pioneer in building up the Market Awareness for NLP & Mind Sciences to become a high-value service, which is necessary for any phase of a human being to optimize their potential and holistic success. She has also organized many programs for the Vietnamese community, doing charity to spread the new wave of Mind Sciences and NLP, to as many Vietnamese people as possible.

     Cô đã sử dụng ngôn ngữ tâm lý và các kỹ thuật giao tiếp trị liệu tâm trí cho vô thức, thứ giúp một người hành động và biến đổi. Cô là người tiên phong trong việc xây dựng định hình thị trường cho NLP & Khoa học Tâm trí để trở thành một dịch vụ có giá trị cao, cần thiết cho bất kỳ giai đoạn nào của con người để tối ưu hóa tiềm năng và thành công toàn diện của họ. Cô cũng đã tổ chức nhiều chương trình cho cộng đồng Việt Nam, chương trình từ thiện để lan tỏa làn sóng Khoa học Tâm trí và NLP mới đến càng nhiều người Việt Nam càng tốt.

     Soul Retreats training and services ís giving a Holistic approach to solve human problems and beyond. Her training and services has created big transformations in all participants who needs a deep cleaning from within and the need to find joy and energy back in life. She also designs trainings especially to serve children, women and youngsters, who are the most vulnerable and needs help.

Mind Coach
La Ha Giang Thanh

Mrs La Hạ Giang Thanh

     Các dịch vụ và đào tạo của Soul Retreats đang đưa ra cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các vấn đề của con người và hơn thế nữa. Các khóa đào tạo và dịch vụ của Soul Retreats đã tạo ra những thay đổi lớn đối với tất cả những người tham gia, những người cần được làm sạch sâu từ bên trong và cần tìm lại niềm vui và năng lượng trong cuộc sống. Cô cũng thiết kế các khóa đào tạo đặc biệt để phục vụ trẻ em, phụ nữ và thanh thiếu niên, những người dễ bị tổn thương nhất và cần được giúp đỡ.

     Her vision is to help people to have Positive and Great Mindsets and achieve holistic success in life. “One day, all people will live in the world of Happiness and Prosperity”

     Sứ mệnh và tầm nhìn của cô ấy là giúp mọi người có Tư duy Tích cực và Tuyệt vời cũng như đạt được thành công toàn diện trong cuộc sống. “Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ sống trong thế giới Hạnh phúc và Thịnh vượng”

"Nếu bạn không cảm thấy tổn thương nào trong cuộc sống thì bạn sẽ không trưởng thành"
Cetificated
Gallery